1. Postanowienia ogólne

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez  KORDUS A. Maliszewska, K. Sakowska Spółka jawna zarejestrowane pod numerem NIP: PL7282848123, REGON: 387416924, KRS: 0000892316 z siedzibą przy ul. Krzywej 10, 95-020 Andrespol , zawartych w sposób określony w 1pkt. 4 poniżej zwane dalej „Kordus

1.2 Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Kordus.

1.3 Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Kordus.

1.4 Zamówienia muszą być złożone:
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres kordus@kordus.com.pl,
– bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48422358900.

1.5 Zamówienie musi określać: numer katalogowy produktu, dokładną nazwę produktu, adres Kupującego, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, formę i termin płatności uzgodniony wcześniej z Kordus.

1.6 Warunkiem realizacji zamówienia na towar nie utrzymywany na stanie magazynowym jest dokonanie przedpłaty w wysokości 70% wartości zamówienia. Po
otrzymaniu przedpłaty  zostaje uruchomiony proces produkcyjny.

1.7 Anulowanie zamówienie przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulacji. Kordus
zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

1.8 Kordus przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00. Zamówienia złożone  po godzinie 12:00 uważa się za złożone w
następnym dniu roboczym.

1.9 Złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Kordus. OWS dostępne są na stronie internetowej  kordus.com.pl oraz na żądanie Kupującego w siedzibie Kordus.

1.10 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi z art. 566 KC  zostaje wyłączona. OWS wyłączają również stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Oferty, wzorce i ceny

2.1 Oferty, katalogi, cenniki i informacje o artykułach oferowanych przez Kordus, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.2 Wzorce i próbki wysyłane przez Kordus mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

2.3 Wszelkie zamówienia są składane przez Kupującego na jego ryzyko. Kordus nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w razie naruszenia w związku z zamówieniowymi towarami praw własności, takich jak prawa z patentu, wzoru użytkowego , logo, oznaczenia geograficznego lub praw autorskich i pokrewnych. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Kordus od wszelkiej odpowiedzialności i od wszelkich roszczeń, jakie mogą być skierowane wobec Kordus w razie naruszenia wyżej wskazanych praw, w związku zamówionymi produktami.

2.4 W przypadku zamówienia, w którym użyty jest wzór zastrzeżony, Kupujący zobowiązany jest do podpisania Kordus oświadczenia o zgodzie na użycie wzoru.

2.5 Dopuszcza się dokonania, w ramach jednego wzoru produkcyjnego – plik graficzny, maksymalnie dwóch poprawek produkcyjnych, o ile nie zastosowano znaczących zmian w projekcie.

2.6 Ceny zawarte w cenniku produktów są zalecanymi cenami sprzedaży bez podatku VAT i na warunkach  EXW (INCOTERMS 2020), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży. Kordus  zastrzega sobie prawo do zmiany cen m.in. w wyniku zmian kursów walut, cen surowców, transportu, energii, podatków.

  3. Warunki płatności

  3.1 Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT uprzednio wystawionej przez Kordus.

  3.2 Płatności dokonuje się w walucie umieszczonej na fakturze przelewem na konto bankowe i w terminie określonym na fakturze. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży  jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem przeliczania tej faktury jest średni kurs sprzedaży w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

  3.3 Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Kordus.

  3.4 Kordus ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.

  3.5 W przypadku nieterminowej realizacji płatności  Kordus jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek ustawowych za opóźnienie również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto w przypadku istnienia  po stronie Kupującego  przeterminowanych płatności  realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

  3.6 Wszelkie koszty bankowe związane z realizacją płatności na rzecz Sprzedawcy obciążają Nabywcę, chyba że zostało ustalone inaczej.

  3.7 Jakikolwiek toczący się proces reklamacyjny nie zwalnia kupującego od dokonania płatności na rzecz Kordus za zakupiony towar.

  4. Warunki dostawy

  4.1 Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie złożonego przez niego zamówienia i potwierdzonego przez Kordus. Zamówiony towar może być dostarczany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także odbierany osobiście z magazynu Kordus, 95-020 Andrespol , ul. Krzywa 10, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

  4.2 Kordus zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby zamówiony towar został dostarczony Kupującemu bez opóźnienia. Opóźnienia w dostawie towarów nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Kordus, w szczególności roszczeń o odszkodowanie bądź odstąpienie od umowy.

  4.3 Jeżeli niemożność realizacji dostawy przez Kordus nastąpiła w skutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawie szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Kordus  zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, brakiem energii elektrycznej.

  4.4 Kordus nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie), z tytułu błędów w dostawie lub opóźnień spowodowane działaniem operatora logistycznego (spedytora).

  4.5 Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością Kordus, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie prowadziło do odebrania towaru przez Kordus.

  4.6 Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nieprzyjęcia towaru, Kordus ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami transportu i kosztami magazynowania  według  cen ustalonych przez spedytora.

  4.7 Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić  w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, oraz sporządzić protokół uszkodzenia produktu  przy odbiorze towaru przewoźnikowi, a także  niezwłocznie  (tj. najpóźniej w ciągu 5 dni) zgłosić Kordus zastrzeżenia w tym zakresie.

  4.8 Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży mogą być dostarczone Kupującemu w ilości odbiegającej od ilości określonej w umowie lub zamówieniu. Dla dostaw towarów na indywidualne zamówienie klienta dopuszczalna jest tolerancja  do zamówionej ilości  +/-10%. Z tego tytułu Kordus nie ponosi jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych.

  5. Gwarancja oraz reklamacja

  5.1 Kordus udziela na swoje wyroby gwarancji. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.

  5.2 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Kordus niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od otrzymania dostarczonych wyrobów, pod rygorem utraty uprawnień.

  5.3 Reklamacje  należy składać pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail kordus@kordus.com.pl.

  5.4 Reklamacja musi zawierać: nazwę reklamowanego towaru, numer artykułu, reklamowaną ilość, numer faktury zakupu, dokumentację zdjęciową oraz dokładny opis reklamowanego towaru. Kordus rezerwuje sobie prawa zbadania wad  towaru poprzez swoich pracowników.

  5.5 Niniejsze OWS wyłącza koszt dostawy rzeczy wadliwej. Kupujący ponosi koszt i ryzyko dostarczenia rzeczy wadliwej do magazynu Kordus.

  5.6 W przypadku konieczności dokonania oględzin dla ustalenia zasadności reklamacji przedstawiciel Kordus  wykonuje tę czynność w uzgodnionym terminie. Kupujący  zatem ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane wyroby  dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem przedstawiciela Kordus w miejscu dostawy.

  5.7 W przypadku reklamacji ilościowej stosuje się  zapis umieszczony w Warunkach dostaw, pkt. 5.6 powyżej.

  5.8 Kordus zastrzega, iż niewielkie odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, elastyczności produktów  są dopuszczalne i technicznie nieuniknione oraz nie stanowią uzasadnionego powodu reklamacji.

  5.9 W przypadku zakupu przez Kupującego towaru o obniżonej wartości lub pozagatunkowego, Kordus jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

  5.10 Kordus zobowiązuje się do powiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji drogą mailową w czasie 14 dni od jej przyjęcia. W przypadku konieczności dokonania oględzin przez przedstawiciela Kordus termin rozpatrzenia reklamacji zostanie ustalony indywidualnie.

  5.11 W przypadku uznania reklamacji, Kordus zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad lub wadę usunąć wedle uznania. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Kordus. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty rozpatrzenia reklamacji.

  5.12 W razie wymiany towaru lub usunięcia wady Kupującemu nie przysługuje żądanie dalszych odszkodowań i rekompensat.

  5.13 Wymiana towaru na wolny od wad lub jego naprawa nie skutkuje wydłużeniem biegu gwarancyjnego.

  5.14 Kordus może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli towar został niewłaściwie zastosowany,  przechowywany oraz przetworzony przez Kupującego.

  5.15 Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienia Kupującego ograniczają się wyłącznie do towarów wadliwych.

  5.16 Odpowiedzialność za szkody uboczne lub wynikające z utraty zysku, klientów lub inne straty w związku z wadą dostarczonego wyrobu jest wyłączona.

  5.17 Zwrot towaru przez Kupującego jest możliwy wyłącznie za zgodą Kordus.

  6. Postanowienia końcowe

  6.1 Prawem właściwym dla OWS jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

  6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  6.3 W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzania odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

  6.4 Kupujący zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Kordus o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu do korespondencji.

  6.5 W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.

  6.6 Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  6.7 Kordus i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy , właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Kordus.

  6.8 Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.04.2021