Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczelności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, jest KORDUS A. Maliszewska, K. Sakowska Spółka jawna, z siedzibą przy ulicy Krzywej 10, 95-020 Andrespol

W zakresie przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych firmy KORDUS, ulica Krzywa 10, 95-020 Andrespol oraz za  pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym adresem e-mail: iod@kordus.com.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:

  •  na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z osobą, której dane dotyczą; udostępniania lub dostarczania (także za pośrednictwem poczty elektronicznej) informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów oraz innych akcji marketingowych;
  • na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w szczególności w celu wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez administratora;
  • na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń. 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby zatrudnione przez administratora, na podstawie umowy o prace lub na podstawie innej umowy oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być także udostępniane organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przechowywane będą w zależności od przetwarzania danych:

  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem umowy, a następnie do okresu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową;
  • na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia.

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W przypadku jeżeli osoba, której dane dotyczą, sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażonej zgody może nastąpić na przykład poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniższy adres e-mail: iod@kordus.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne. Jednakże osoba nie podająca danych osobowych powinna być świadoma konsekwencji niepodania danych osobowych, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia realizacji celów przetwarzania, w szczególności braku kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa ub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.